Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi oblastnou organizáciou cestovného ruchu Klaster ORAVA (ďalej len „Klaster ORAVA“ v príslušnom gramatickom tvare) a majiteľom regionálnej zľavovej karty Orava Card (ďalej len „majiteľ karty“).

1. Definícia produktu – Orava Card
Orava Card je karta s QR kódom, ktorá umožňuje jej majiteľovi čerpať zľavy od 5% do 100% na ponuku služieb zmluvného partnera (výletných miest, ubytovacích a gastronomických zariadení, skiparkov, aquaparkov, atraktivít, športových zariadení a pod.) lokalizovaných najmä v regióne Orava. Prevádzkovatelia služieb v ponuke Orava Card sú zmluvní partneri Orava card. Orava Card vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta Klaster ORAVA.

2. Majiteľ karty
Majiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú kartu Orava Card od Klastra ORAVA na autorizovanom predajnom mieste. Karta je neprenosná, znie na meno jej majiteľa. Pri kúpe Orava Card sa majiteľ zaeviduje v Systéme, pričom uvedie: meno a priezvisko, mesto, krajinu, dátum narodenia a e-mailovú adresu (ak má majiteľ karty e-mailovú dresu). Poskytovanie Orava Card tretím osobám je zakázané. Majiteľ karty je povinný písomne ohlásiť Klastru ORAVA prípadnú zmenu osobných údajov.

3. Predajná cena Orava Card
Orava Card je dostupná za aktuálnu predajnú cenu v zmysle platného cenníka vydaného Klastrom ORAVA. Aktuálna predajná cena je prezentovaná na predajných miestach a na internetovej stránke www.visitorava.sk.

4. Uzavretie zmluvy
Zmluvný vzťah medzi Klastrom ORAVA a majiteľom karty vzniká zaplatením kúpnej ceny pri predaji Orava Card.

5. Predajné miesta
Predajnými miestami sú vybraní partneri Klastra ORAVA, ktorí majú s Klastrom ORAVA podpísanú zmluvu. Aktuálny zoznam predajných miest je uvedený na www.visitorava.sk.

6. Práva majiteľa karty
Majiteľ karty je oprávnený využívať všetky zľavnené služby u poskytovateľov, t.j. zmluvných partnerov Orava Card. Počet navštívených stredísk za deň nie je obmedzený. Poskytovateľ služieb však môže obmedziť čerpanie zľavy na jednom mieste iba na jeden raz denne. Prevádzkovateľom služieb výletných miest, ubytovacích a gastronomických zariadení, skiparkov, aquaparkov, atraktivít, športových zariadení a pod. nie je Klaster ORAVA. Garantom ponúkaných zliav v plnom rozsahu, kvalite a časovom trvaní je ich poskytovateľ.

7. Povinnosti majiteľa karty
Majiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať. Orava Card môže byť používaná iba za účelom, na ktorý je určená. Akékoľvek iné použitie je zakázané. Za nedbalé používanie sa považuje: strata karty, ak sa jej bez veľkého úsilia zmocní tretia osoba, alebo ak majiteľ postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. Zneužitie karty oprávňuje Klaster ORAVA k predčasnému vypovedaniu zmluvy a zablokovaniu karty.

8. Práva poskytovateľa služieb
Poskytovateľ služieb je oprávnený podrobiť kontrole majiteľa Orava Card a overiť jeho identitu. Každé použitie služby u jej poskytovateľa je registrované elektronickým čítacím zariadením alebo ručným zápisom priamo do elektronickej databázy.

9. Vzťah medzi poskytovateľom služby a majiteľom karty
Majiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera Orava Card automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky majiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje majiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. Klaster ORAVA neručí za eventuálne škody spôsobené majiteľovi karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom Orava Card a majiteľom karty upravujú platné obchodné podmienky daného zmluvného partnera.

10. Zmena rozsahu a ceny služieb
Zmena rozsahu a ceny služieb u zmluvného partnera Orava Card je vyhradená. Klaster ORAVA nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov Orava Card.

11. Doba platnosti Orava Card
Platnosť regionálnej karty zliav je 2 roky.

V Dolnom Kubíne dňa 25.8.2022